Sailed around the silvery mountain

Sailed around the silvery mountain

with Daniele P. 35 years old